viernes, 25 de octubre de 2013

PREGUNTES FREQÜENTSQuè és un Estudi Geotècnic?


Un Estudi Geotècnic és el resultat dels treballs d’inspecció i caracterització del subsòl mitjançant la realització de sondeigs, assaigs in situ, assaigs de laboratori i les observacions realitzades pel geòleg. Aquest informe ens permetrà conèixer les característiques geotècniques i geològiques del subsòl, fet que ens permetrà  dissenyar el tipus de fonamentació més adequat en cada cas i preveure possibles riscos geològics que puguin afectar la zona objecte d’estudi.

 

És obligatori fer un Estudi Geotècnic?


Des d’un punt de vista legal, el Codi Tècnic de l’Edificació, en vigor des de l’any 2007, obliga a realitzar un estudi geotècnic per a les noves construccions i reformes d’habitatges existents; en definitiva, en totes les estructures on es pugui veure afectada la seguretat de les persones (edificis privats o públics, habitatges, naus industrials o ramaderes,...).

Des d’un punt de vista pràctic, la realització d’un estudi geotècnic ens determinarà quin tipus de fonamentació serà necessària realitzar, donant lloc a un estalvi econòmic important en el cas de detectar terrenys favorables. En el cas de detectar terrenys desfavorables, degut a la presència de reblerts, argiles expansives, terrenys tous o heterogenis,... ens permetrà dissenyar una correcta fonamentació per tal d’evitar possibles patologies en la futura construcció altament costoses de reparar.
Quines conseqüències tindria realitzar un projecte constructiu sense un Estudi Geotècnic?


En aquest cas la direcció facultativa de l’obra (arquitecte, enginyer,...) assumiria totes les responsabilitats civils i possibles reclamacions judicials en el cas que es produís alguna patologia en la futura construcció, degut a problemàtiques derivades de les característiques geotècniques i/o geològiques del subsòl de la zona.

D’altra banda, caldria tenir també en compte que, en el cas de terrenys favorables, la fonamentació projectada podria estar sobredimensionada, donant lloc a un sobrecost molt més elevat que el cost del propi estudi geotècnic.


Quina és la importància del VISAT d’un Estudi Geotècnic amb assegurança de Responsabilitat Civil inclosa?


Al Visar un estudi geotècnic aquest és revisat per l’equip tècnic del Col·legi de Geòlegs, garantint que l’estudi compleix les normatives i requisits vigents. D’altra banda, el Visat col·legial inclou una assegurança de responsabilitat civil professional, que garanteix una resposta al client en el cas de possibles reclamacions. Aquesta assegurança a diferència de les contractades per les empreses de forma individual, serà vigent al llarg dels anys. Per contra, quan una empresa deixa de pagar les anualitats de l’assegurança per tancament o algun altre motiu, generalment aquesta sols respondrà a possibles reclamacions durant un període de temps, generalment dotze mesos.

D’altra banda, cal remarcar que en el cas que un arquitecte o enginyer inclogui un informe geotècnic no visat en el seu projecte i posteriorment visi el projecte complert, estarà assumint en aquell instant la responsabilitat de tot el projecte inclòs l’estudi geotècnic. Per tant, el fet de visar un estudi geotècnic pel col·legi de geòlegs descarregarà de responsabilitat a la direcció facultativa de l’obra. La idea que hauríem de perseguir és que cada tècnic es fes responsable de les feines que realitza i factura.
Quines empreses poden realitzar assaigs pels Estudis Geotècnics de manera legal?


El Codi Tècnic de l’Edificació exigeix que les empreses que realitzin sondeigs, assaigs in situ i de laboratori, donin d’alta en Declaració Responsable els assaigs que realitzin, donant una garantia de que tots els assaigs que es realitzaran compleixin els diversos procediments de la normativa vigent. Les empreses amb els seus assaigs donats d’alta en Declaració Responsable estan sotmeses a auditories periòdiques per part de la Generalitat de Catalunya per tal de comprovar els requisits exigits de cada assaig.


viernes, 27 de septiembre de 2013


ARGILES EXPANSIVES

Un dels maldecaps més grans a què s'enfronten els arquitectes a l'hora del disseny de la fonamentació d'un habitatge són sense dubte les argiles expansives. Aquests materials, especialment abundants a les àrees del Camp de Tarragona, Penedès i Anoia, però que també ens apareixen puntualment per qualsevol punt del territori, són un dels principals responsables de les patologies als habitatges provinents del subsòl. 

Aquest és l'aspecte que poden tenir aquestes argiles a la zona del Camp de Tarragona i Penedès.

Les argiles expansives tenen la propietat de canviar de volum en funció del seu grau d'humitat. Aquests materials a mesura que es saturen d'aigua augmenten el seu volum i quan s'assequen el perden, podent provocar moviments als habitatges amb la conseqüent generació de fissures i esquerdes. Mitjançant un assaig en edòmetre sobre mostres inalterades extretes del subsòl en sondeigs, es pot determinar la pressió d'inflament que és capaç de produir aquesta argila (a partir de les condicions d'humitat inicials que presenta al subsòl). Aquest valor de pressió d'inflament potencial d'aquests materials és un paràmetre clau per tal de dissenyar una correcta fonamentació i evitar possibles patologies a les edificacions en moments de canvis d'humitat al llarg del temps o de manera puntual en possibles fuites eventuals.


Assajos edomètrics per determinar la pressió d'inflament i l'inflament en descàrrega de les argiles

Posteriorment a l'assaig de pressió d'inflament, es determina el percentatge d'inflament de les argiles saturades en condicions de descàrrega.Argila expansiva amb important augment del volum després de l'assaig de descàrregaAquests materials poden ser impossibles de detectar a simple vista per tècnics no especialistes en geologia i geotècnia. Per aquest motiu, la realització d'estudis geotècnics per empreses especialitzades és una eina vital per a arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers a l'hora de preveure possibles futures patologies. Actuar sobre edificacions amb patologies provocades per aquest fenomen és una pràctica habitual, però molt cara.  Com en la majoria de les coses, millor prevenir que curar.


Patologies en habitatge afectat per argiles expansives