viernes, 27 de septiembre de 2013


ARGILES EXPANSIVES

Un dels maldecaps més grans a què s'enfronten els arquitectes a l'hora del disseny de la fonamentació d'un habitatge són sense dubte les argiles expansives. Aquests materials, especialment abundants a les àrees del Camp de Tarragona, Penedès i Anoia, però que també ens apareixen puntualment per qualsevol punt del territori, són un dels principals responsables de les patologies als habitatges provinents del subsòl. 

Aquest és l'aspecte que poden tenir aquestes argiles a la zona del Camp de Tarragona i Penedès.

Les argiles expansives tenen la propietat de canviar de volum en funció del seu grau d'humitat. Aquests materials a mesura que es saturen d'aigua augmenten el seu volum i quan s'assequen el perden, podent provocar moviments als habitatges amb la conseqüent generació de fissures i esquerdes. Mitjançant un assaig en edòmetre sobre mostres inalterades extretes del subsòl en sondeigs, es pot determinar la pressió d'inflament que és capaç de produir aquesta argila (a partir de les condicions d'humitat inicials que presenta al subsòl). Aquest valor de pressió d'inflament potencial d'aquests materials és un paràmetre clau per tal de dissenyar una correcta fonamentació i evitar possibles patologies a les edificacions en moments de canvis d'humitat al llarg del temps o de manera puntual en possibles fuites eventuals.


Assajos edomètrics per determinar la pressió d'inflament i l'inflament en descàrrega de les argiles

Posteriorment a l'assaig de pressió d'inflament, es determina el percentatge d'inflament de les argiles saturades en condicions de descàrrega.Argila expansiva amb important augment del volum després de l'assaig de descàrregaAquests materials poden ser impossibles de detectar a simple vista per tècnics no especialistes en geologia i geotècnia. Per aquest motiu, la realització d'estudis geotècnics per empreses especialitzades és una eina vital per a arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers a l'hora de preveure possibles futures patologies. Actuar sobre edificacions amb patologies provocades per aquest fenomen és una pràctica habitual, però molt cara.  Com en la majoria de les coses, millor prevenir que curar.


Patologies en habitatge afectat per argiles expansives